Людина

Полісубстанції (додекагонограми) HOMO SAPIENSа і HomoNanS як Нова Людина майбутньої цивілізації!?

АполлонЛ Ю Д И Н А – найунікальніше, найвище і найзагадковіше розумне творіння на планеті Земля! Антропологія, філософія, історія, медицина, мистецтво, література, різні науки можуть передати певний її образ/стан/відображення. Але Л ю д и н а, як Homo Sapiens Sapiens, недовивчена, особливо її організм, тілесність, інтелектуальність, духовність, ментальність, закладені можливості? Загадка і розгадка Людини ховається у її статі. Досліджуючи онтогенезисні, антропологічні, філософські, медичні, сексуальні, комунікаційні (інші) її глибини, можна відзначити однинну цілісність Людини, яка проявляється не лише у бі,-три,-квадра чи пентаполярності, а – в п о л і с у б с т а н ц і й н о с т і! Тобто: Людина, будучи монотілесною, є водночас поліполярною у своїх біоіндивідних проявах. Саме таке її справжнє розуміння в основі мойого постнаукового дослідження Л ю д и н и дає підстави зробити полісубстанційні тлумачення/висновки.

Перша субстанція: Ч о л о в і к, хто є і відчуває себе як ч о л о в і к тілесно, розумово, духовно, еротично-сексуально – звичайна Людина-чоловік (ЗЛЧ).

Друга субстанція: Ж і н к а, хто є і відчуває себе як ж і н к а тілесно, розумово, духовно, еротично-сексуально – звичайна Людина-жінка (ЗЛЖ).

ДжокондаТретя субстанція: А н д р о г і н, хто є і відчуває себе як ж і н к а тілесно, розумово, духовно, еротично-сексуально – Андрогін-людина–жінка (АЛЖ).

Четверта субстанція: А н д р о г і н, хто є і відчуває себе як ч о л о в і к тілесно, розумово, духовно, еротично-сексуально – Андрогін-людина чоловік (АЛЧ).

П’ята субстанція: Т р а н с г е н д е р – із вираженням жіночої біологічної статі і відповідним відчуванням – трансгедер- людина-жінка (ТЛЖ).

Шоста субстанція: Т р а н с г е н д е р – із вираженням чоловічої біологічної статі і відповідним відчуванням – трансгендер- людина-чоловік (ТЛЧ).

Сьома субстанція: А г е н д е р – це людина, у якої відсутня приналежність до будь-якої статі (гендеру) (АЛ).

Восьма субстанція: Б і г е н д е р – людина, гендерна самоідентифікація якої під впливом зовнішніх факторів постійно змінюється (БЛ).

Дев’ята субстанція: Т р а н с в е с т и т (чоловік) – людина, яка грає роль протилежної статі (через носіння жіночого одягу, зачіску, поведінку,інше, яку суспільні норми, традиції та умовності його оточення приписують протилежній статі (ТЛЧ).

Десята субстанція: Т р а н с в е с т и т (жінка) – людина, яка грає роль протилежної статі (через носіння чоловічого одягу, вуси, поведінку, інше), яку суспільні норми, традиції та умовності середовища його оточення приписують протилежній статі (ТЛЖ).

     Л Ю Д И зазначених субстанцій живуть у кожній державі / суспільстві в різних соціально-політичних, економічних і культурних умовах. Водночас у життєдіяльності певних субстанцій людини відбуваються істотні трансформації. Так, у 2019 р. ВООЗ вилучила трансгендерність із переліку психічних розладів і подібне внесено до розділу “Cексуальне здоров’я”.

     У деяких країнах, приміром Фінляндії, парламентом дозволено одностатеві шлюби.

     Є вже чимало випадків хірургічної видозміни статі людини.

Зображення із Вікіпедії
Зображення із Вікіпедії

Наявність зазначених типів (субстацій) Л ю д и н и детермінує нову соціальну й наукову практику, що має збагатити антропологію на основі вивчення синкретизму, інтегральності й десинтезу чи тіснішої взаємодії компонентів та проявів чоловічого і ж і н о ч о г о (їхньої субстанційності) різновидів ув одній особі, адже т і л е с н і с т ь Людини є однинною! Принципово новий підхід до людської природи має позбутися тенценційного сприйняття, обмежень, недоліків, переслідувань, гомо- і лесбофобії, (інше), що стане своєрідним розвитком Нomo sapiens sapiens. Сучасні високотехнологічні та ІТ-комунікаційні досягнення відкривають перспективи подолання традиційної парадигми Л ю д и н и, інтенсифікація різних форм взаємодії та спілкувавання в Інтернеті і медіа зазначених типів Нomo sapiens sapiens.

     Ідеолого-філософським осмисленням наявності визнання нової природи Л ю д и н и є світогляд т р а н с г у м а н і з м у (на латині trans – крізь/через/за, а humanitas – це людяність, humanus людяний, homo – це людина), в основі якого прагнення на необхідності для людини вийти за межі біологічної детермінації і пропозиція навіть віртуальної онтологічної моделі. Міжнародний інтелектуально-культурний і високотехнологічний рух трансгуманізм – це використання науково-технічних досягнень для вдосконалення людських розумових та фізичних можливостей. Трансгуманізм опирається на біо- і нанотехнології та інші поступи для розв’язання таких проблем розвитку та убезпечення людства.

     Автором розроблено і опубліковано в різних університетських збірниках, часописах та медіа постнаукову працю –«Кардинально-новітня концепція вдосконалення та поступу Сучасної Людини (ГомоНанС – HomoNanS) – ГОМОНАНСИЗМ / ГОМОНАНСОЛОГІЯ передбачають магістральний напрямок еволюції Сучасної Людини у ГомоНанСа (HomoNanS) на основі розвитку біокомп’ютеризації та нанотехнологій у фарватері ІКТ зі збереженням людської біоіндивідної основи.

ГОМОНАНСИЗМ можна тлумачити як перетворення/вдосконалення та поступ Сучасної Людини в ГомоНанСа/HomoNanS), тобто:

Homo (Гомо) – Людина як вид живих розумних організмів, які на сучасному етапі існування живого життя перебувають на найвищому щаблі розвитку і досягнули цього у результаті довгого і складного процесу історико-еволюційного прогресу (антропогенезу) (або іншого походження).

Nan (o) (Нано) – нанотехнологічна, тобто вдосконалена / трансформована на основі міждисциплінарної фундаментально-прикладної науки-технології, в якій вивчаються і використовуються закономірності фізичних і хімічних систем протяжністю порядку декількох нанометрів або часток нанометра (нанометр це одна мільярдна частка метра або, що те ж саме, що одна мільйонна частка міліметра). Нанотехнологія – це розробка і виробництво з розмірами і точністями (0,1-100 нм) матеріалів, приладів та інших електронних, механічних і немеханічних пристроїв, в яких застосовуються подібні закономірності. Нанотехнології мають справу з процесами, які протікають у просторових сферах нанометрових розмірів. Тобто: нанотехнології можна означити як технології, основані на маніпуляції окремими атомами і молекулами для побудови структур із наперед заданими властивостями. Нанотехнологічне вдосконаленя людини здійснюється на основі нанобіотехнології, наномедицини, наноосвіти, нанофармації та багатьох інших.

Sapiens (Сапієнс) – розумна, тобто серед людиноподібних істот вона вирізняється найвищим ступенем розвитку інтелекту, психіки, свідомості й осмисленості суспільного життя; єдина володіє мислеформами, розвиненим виробництвом, наукою і технікою, сучасними соціальними і комп’ютерними технологіями, культурою та здатна до їх організації і творення. Виокремленою особливістю людини є свідомість, душа, совість та інші субстанції, що сформувалася на основі суспільно-трудової життєдіяльності або вона була наділена нею першопочатково.

     Отже, одинадцята субстанція: ГомоНанС-ч о л о в і к, хто є і відчуває себе як ч о л о в і к тілесно, розумово, духовно, еротично-сексуально – нова людина-гомонанс-чоловік (НЛГЧ).

Дванадцята субстанція: ГомоНанС-ж і н к а, хто є і відчуває себе як жінка – тілесно, розумово, духовно, еротично-сексуально – нова людина-гомонанс-жінка (НЛГЖ).

     Базовою моделюю для трансформації сучасної Людини в ГомоНанСа може бути зображення з гармонійними гендерними пропорціями «Вітрувіанської людини» генієм Леонардо да Вінчі на основі опису в трактатах античного римського архітектора Вітрувія

     ГомоНанСизм/ГомоНанСологія – це не лише світогляд і філософія новітньої Людини, а, насамперед, наука/технологія її реальної трансформації, яка передбачає створення суспільства ГомоНанСів. Альфа і Омега гомонансизму – це    ГОМОНАНС – НОВА Людина, зі збереженням своєї індивідуальності особистості і всього людського, що притаманне гомосапієнсу; це – не р о б о т чи напів-робот або якийсь штучний інфокомунікатор. Гомонанс – новоудосконалена людина, адекватна інформаційно-цифровому суспільству і майбутній цивілізації, яка водночас має людські: серце, душу і розум; психіку, свідомість, мислення, совість, мораль тощо…

     Таке гомонансне перетворення – це ймовірно єдина (у даний час і на майбуття) можливість виживання Розумного Життя на планеті Земля, що є вже проблематичним, саме завдяки

ГомоНанСу, яке нині зовсім беззахисне перед глобальними природними, техногенними, пандемічними і суспільними (іншими) катаклізмами.

     Гомонансизм – це утвердження демократичної цінності й поліфункціональності окремою неотехнологічною людською особистістю!    

     Гомонансизм і гомонансологія відкривють кардинально нові онтологічні наявності та перспективи людської життєдіяльності, утвердження добра і миру, які були і є вічними нерозв’язаними проблемами держав і суспільств у всі часи всесвітньої історії.

    

ГривняНа знаменитих зображеннях фоторепродукції: «Давид», мармурова статуя італійського скульптора і художника Мікеланджело Буонарроті; «Мона Ліза»(«Джоконда»), картина італійського художника Леонардо да Вінчі; «Вітрувіанська людина», малюнок італійського художника Леонардо да Вінчі з ідеальними пропорціями людської фігури на аверсі монети Національного банку України…

 

 

Академік Валентин В.БУГРИМ, доктор філософії, історик науки, посол миру

21 вересня 2021 р. Хмелів-Київ.

Залишити відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *